แบบฟอร์มใบลา

+  ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

+  ใบลาพักผ่อน

+  ใบลาอุปสมบท

+  ขอลาออกจากราชการ

+  ใบลากิจธุระส่วนตัวชั่วคราว

+ ขอยกเลิกใบลา

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง/ สวัสดิการ

6   ขอหนังสือรับรอง ศูนย์ฯ   

6   คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม่

6   หนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

6  ใบสมัครเข้ารับการรักษาของสมาชิกในครอบครัว (ผู้ป่วยนอก)

6  บคำขอที่พักอาศัยของ มข. กลุ่ม ก.

6  หนังสือรับรองการมีสิทธิ์เกี่ยวกับการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติราชการ

@ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

@ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

@ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว

@ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

@ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน

แบบฟอร์มหน่วยสารบรรณ

/  รายงานการไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม  สัมมนา ศูนย์ฯ

/  ขอถ่ายเอกสาร

/  ฟอร์มบันทึกข้อความ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

:  แบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิก KKU Internet

: ใบสมัครสมาชิก ก.ฌ.ม.ข.

แบบฟอร์มหน่วยอาคาร

H   ใบยืม วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยอาคารสถานที่ศูนย์ฯ  

H  ขอตัดต้นไม้ ควบคุมวัชพืช รักษาความสะอาด

H  ใบแจ้งซ่อมประปา

แบบฟอร์มหน่วยยานพาหนะ

J  ขออนุมัติใช้รถยนต์ออกนอกเขตจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฯ

J  ขออนุมัติใช้รถส่วนกลางของ มข.

แบบฟอร์มทั่วไป

8   คำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สหกรณ์)

แบบฟอร์มหน่วยพัสดุและการเงิน

8  ใบเบิก/ใบส่งคืน ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

8  ใบขอให้จัดหา/จัดจ้าง

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมชาวศูนย์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002