บริการ

บริการของทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการเชื่องโยง
บริการซอฟท์แวร์พื้นฐาน(KKU Software)www.computer.kku.ac.th/kkusoftware
บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตwww.computer.kku.ac.th/network
บริการเครือข่ายไร้สาย(KKU Wi Fi)www.computer.kku.ac.th/network/wifi
บริการเขตพื้นที่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (KKU e-Cluster)www.computer.kku.ac.th/technic
บริการสารสนเทศเพื่อการบริหาร (KKU FMIS)www.computer.kku.ac.th/kkufmis
บริการIntranet ผ่านเครือข่ายสาธารณะ (VPN)www.computer.kku.ac.th/vpn
บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (อีเมล์และพื้นที่เว็บไซต์)www.computer.kku.ac.th/hosting
บริการไอทีคลินิกwww.computer.kku.ac.th/itclinic
บริการด้านฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศwww.computer.kku.ac.th/training
บริการการเรียนการสอนทางไกล (VCS)www.computer.kku.ac.th/vcs
บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนwww.computer.kku.ac.th/virtualserver

 

 

เชือมโยงกลุ่มภารกิจศูนย์คอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

 

การบริการ KKU e-Cluster

 

บริการซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ

 

บริการหลักสูตรอบรม

 

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์