การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2007 (หลักสูตรของ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น)

When: Back to Calendar » กรกฎาคม 25, 2013 @ 8:45 am - 4:30 pm

อบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2007 (หลักสูตรของ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น) วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนคนเข้าอบรม 20 คน

วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายสฤษดิ์ เรืองธรรม

About admin